Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona Biuletynu Informacji Publicznych jest w trakcje modernizacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Henryka Kropidłowska.
 • E-mail: pppmalbork@post.pl
 • Telefon: 55 272 98 03

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Organ prowadzony szkołę: Miasto Malbork
 • Adres: Pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork
 • E-mail: magistrat@um.malbork.pl
 • Telefon: +48 (55) 629 04 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Malborku jest zlokalizowana w budynku parterowym. W pobliżu placówki znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. Dojście do budynku spełnia warunki trasy wolnej od przeszkód. Przy placówce znajduje się parking dla klientów. Trzy miejsca postojowe są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.Drzwi do instytucji są usytuowane na poziomie chodnika. Nad wejściem do budynku jest zadaszenie. Układ ciągów komunikacyjnych w budynku jest prosty i czytelny. Wszystkie pomieszczenia znajdują się w obrębie jednej kondygnacji.Urządzenia przeciwpożarowe oraz instalacyjne są zabezpieczone i wyróżnione kolorystyczne. Zapewniono przestrzeń manewrową. Włączniki światła są na wysokości 80 - 110 cm.Na oknach zamontowane są rolety umożliwiające kontrolę natężenia naturalnego i sztucznego. Szkła w oknach mają powłokę przeciwsłoneczną.W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 142

Utworzono dnia: 31.03.2021

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

06.04.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Dostępność - deklaracja

31.03.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Dostępność - deklaracja

31.03.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Dostępność - deklaracja

31.03.2021, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Raport